CROSS JARKA - 15 maja 2021. Trasa crossu to leśny bieg z dużą ilością podbiegów itp. bardzo ciekawa, dystans ok.12km.
W tym roku mocno zmieniona - będzie ciekawsza. Zielona Puszcza Bydgoska zaprasza.
Limit 100 uczestników,  link do zapisów.

Regulamin

CROSS JARKA  - TRENING  15.05.2021

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego związanego z COVID-19 w zależności od obowiązujących w danym czasie wymogów i obostrzeń będą publikowane na 3 dni przed treningiem w osobnym komunikacie i będą stanowiły załącznik do regulamiu.

I . ORGANIZATOR.

 1. Organizatorem treningu jest : Stowarzyszenie Brzoza Biega i  Rowerowa Brzoza.

II. TERMIN i MIEJSCE.

 1. Trening odbędzie się w dniu 15 maja 2021r. od godziny 12.00 na terenach leśnych Puszczy Bydgoskiej, Leśnictwo Bielice ( okolice baru Leśnego Kogut )
 2. Zobacz mapę.
 3. Odbiór pakietu osobiście w strefie startu przed treningiem w godz.11.00 -11,45.
 4. Dystans: ok 12 km-
 5. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,0h dla biegu, nordic-walking limit 3h.

   

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

 1. W biegu lub nordic -walking uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu,  podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia i opłacą opłatę startową. Oświadczenie od osób niepełnoletnich w wiele od  16 lat  podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Opłata startowa  za trening wynosi :
  -  40zł płatne podczas rejestracji on-line do 30.04.2021
  -  50zł płatne po 30.04.2021
  -  w dniu treningu będzie możliwość rejestracji jedynie w przypadku nie osiągnięcia limitu.
  Opłata startową wpłacamy : 
  Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
  Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
 3. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje :
  • numer startowy,
  • prawo udziału w treningu oznakowaną trasą,
  • pamiątkowy medal  ,
  • ciepły posiłek na zewnątrz ,
  • zabezpieczenie medyczne,
 4. Limit uczestników treningu wynosi 100 osób. ( liczą się uczestnicy z nadanymi numerami startowymi ) .

IV. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA  i NAGRODY Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.

 1. Dla biegu i nordic-walking dekoracje  - pierwsze trzy miejsca dla  kobiet i mężczyzn w kategorii open ( trofea sportowe i nagrody rzeczowe  )
 2. Dla biegu i nordic-walking dekoracje  - pierwsze trzy miejsca dla  kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych  ( trofea sportowe  )
 3. Klasyfikacje wiekowe w biegu.: K i M - 20 (ur. do - 1992), K i M  - 30 (ur. 1991 -1982),
  K i M -40 (ur. 1981-72), -50 (ur. 1971-63) K i M - 60 (ur. 1961-52), K i M - 70 (ur. 1951-42),

V. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

 1. Uczestnicy biegu  powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie.
 3. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.
   

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po treningu.
 2. Udział w treningu   jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne   szkody.
 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z treningu
 5. Podczas treningu  wszyscy uczestnicy  muszą posiadać numery startowe.
 6. Organizator zapewnia udział w treningu służby medycznej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Wszyscy uczestnicy startując w treninugu ch wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z treningu zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu  mogą być wykorzystane przez organizatora,  prasę,  radio i telewizję.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 

 1. Główny sędzia  : Zbigniew Wiśniewski