W ramach Dnia Dziecka w Olimpinie odbędzie się Nordic-Walking na dystansie 5 km. Można iść indywidualnie lu z psem

Regulamin Nordic Walking w Olimpinie.


I. Organizator
1.Organizatorem wydarzenia jest Sołectwo Olimpin.

II. Cele
1.    Upowszechnianie nordic-walking jako najprostszej formy ruchu.
2.    Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3.    Otwarcie tras dla uprawiania Nordic Walking.

III. Termin, miejsce, dystans.
1.    Marsz odbędzie się 16 czerwca 2018 roku w Olimpinie.
2.    Marsz wystartuje o godzinie 16.00. Start i meta na placu sportowo-rekreacyjnym  w Olimpinie.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu Marszu.
4.    Szczegółowa trasa Marszu będzie dostępna na stronie internetowej, najpóźniej na 3 dni przed datą Marszu.
5.    Długość trasy: ok. 5 km. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1godzinę i 30 minut. .Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie
       do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
6.    Marsz będzie prowadzony w formie rekreacyjnej, bez klasyfikacji oraz mierzenia czasu Uczestnikom. Obowiązuje jedynie limit na pokonanie trasy.
7.    Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora Marszu

IV. Warunki zgłoszenia i  zasady uczestnictwa.
1.    Każdy uczestnik Marszu musi mieć ukończone 18 lat..
2.    Osoby nieletnie  idą z osoba dorosła
3.    Organizator dopuszcza  marsz z psem, pod warunkiem trzymania go cały czas w trakcie marszu na smyczy.
4.    Uczestnik na mecie otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek i napoje. 

V. Uwagi końcowe
1.  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.
2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Marszu, wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione, szkody osobowe, majątkowe
     rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy.
3.  Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu.
     Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4.  W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
5.  Ilość  uczestników ograniczona do 100, liczy się kolejność zgłoszeń